Połączenie EURO Leasing Sp. z o.o. z MAN Financial Services Poland Sp. z o.o.

Z dniem 21 listopada 2022 r. spółka MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. („MFS”) z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Euro Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Kołbaskowie („EL”). Oznacza to, że na MFS przeszły wszystkie składniki majątku oraz prawa i obowiązki związane z działaniem EL, w tym wynikające z zawartych umów. W szczególności na MFS przeszła własność wszystkich pojazdów zarejestrowanych na EL.

Przejście praw i obowiązków na MFS nastąpiło zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych w wyniku połączenia spółki EL (jako spółki przejmowanej) z MFS (jako spółką przejmującą), z dniem rejestracji połączenia, tj. 21 listopada 2022 r. Fakt połączenia potwierdza odpis z rejestru przedsiębiorców KRS MFS będący załącznikiem do niniejszej informacji.

Połączenie nie ma wpływu na naszą dotychczasową współpracę. Umowy zawarte przez Państwa z Euro Leasing Sp. z o.o. pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania.